Friday, October 25, 2013

PELAKSANAAN MUDHARABAH DALAM AMANAH SAHAM BUMIPUTERA(ASB)PENDAHULUAN.
Pelaburan pada masa kini menjadi fokus utama dalam industri kewangan kerana ianya dapat memberikan pulangan yang agak lumayan jika dapat dilaburkan dalam dana-dana tertentu. Di Malaysia terdapat banyak skim pelaburan yang dijalankan oleh syarikat pelaburan dan bank-bank tempatan dengan menyediakan berbagai kelebihan apabila melabur bersama mereka. Namun di dalam skim pelaburan yang lahir ini telah dibahagikan kepada dua sistem iaitu pelaburan berlandaskan konsep konvensional atau berlandaskan konsep islam. Kedua-dua sistem ini menjanjikan pulangan namun dari sudut dapatan dan hasilnya menjadi persoalan sama ada ianya patu syariah atau pun tidak patuh syariah. Pelaburan tidak patuh syariah sudah semestinya menjanjikan dapatan yang agak lumayan tetapi dalam masa yang sama ianya tidak bertepatan dengan konsep pelaburan di dalam Islam.

AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
Merupakan satu skim yang disediakan oleh Amanah Nasional Berhad(ASNB) yang merupakan anak syarikat milik Permodalan Nasional Berhad(PNB). Syarikat ini menyediakan satu skim iaitu Skim Amanah Saham Bumiputera(ASB) kepada pelabur dengan mensasarkan objektif untuk menjana dapatan atau pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit di samping memastikan pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum. Sasaran ia;ah pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta menjangkakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semua pengagihan pendapatan sekiranya ada dan penerimaan pendapatan sekiranya ada ke atas pelaburan yang mereka laburkan.

Kelayakan untuk melabur di dalam skim ini ialah rakyat Malaysia dengan membahagikan kepada dia kategori akaun iaitu Akaun Dewasa( 18 tahun dan ke atas) dan Akaun Remaja yang mengsyaratkan bagi akaun ini ibu bapa atau penjada sah berumur hendaklah tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 18 tahun dan ke bawah.

Harga saham bagai seunit diletakkan ialah RM1.00 yang mana diletakkan dalam bentuk Buku Pelaburan dan Sijil Pelaburan. Pelaburan permulaan minimum bagi buku pelaburan ialah 10 unit manakala bagi pelaburan tambahan minimum, buku pelaburan 1 unit dan bagi sijil dengan Gandaan 1000 unit. Pelaburan maksimum bagi skim ini bagi Akaun Dewasa ialah 200,000 unit manakala bagi Akaun Remaja ialah 50,000 unit. Pelaburan mengecualikan saiz tabung dengan tiada had dan tanpa mengenakan caj jualan dan caj jualan balik, tempoh bertenang juga tiada dan pembayaran jualan balik adalah serta merta.[i]

PELAKSANAAN KONSEP MUDHARAH DI DALAM AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
Mudharabah dari sudut bahasa adalah berasal dari adh-dharbu fil ardhi, yang memberi makna melakukan perjalanan untuk berniaga. Seperti yang dimaksudkan didalam firman Allah:-

“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebahagian dari kurniaan Allah”( Al-Muzammil:20)

Mudharabah juga disebut qiradh berasal dari kata qardh yang bererti qath (sepotong), kerana pemilik modal telah mengambil sebahagian dari hartanya untuk diperdagangkan atau dilaburkan dan ia berhak mendapat sebahagian dari keuntungannya.

Manakala dari sudut istilah fiqh pula mudharabah bermaksud akad perjanjian antara dua pihak yang salah satunya memberi modal kepada pihak yang satu lagi supaya dikembangkan dan kemudiannya keuntungan dari itu dibahagikan keduanya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.[ii]Rukun dan syarat mudharabah hendak dipatuhi sebelum melaksanakan konsep pelaburan mudharah ini, antara syarat mudharabah adalah seperti berikut:-

       I.            Aqidan, iaitu pemodal(rabb al-mal) dan Pengusaha(Mudarid atau amil).
    II.            Ma`qud Alaiyh, iaitu merangkumi modal(ra`s al-mal),
 III.            Sighah, iaitu Ijab dan Qabul.[iii]

Di dalam mazhab Hanafi, rukun mudharabah hanyalah ijab dan qabul sahaja, selainnya adalah menjadi syarat kepada mudharabah.

PERBINCANGAN DAN PERBAHASAN HUKUM PELABURAN DI DALAM ASB
Pelaburan di dalam ASB telah menimbulkan perbincangan dan perdebatan hangat dikalangan ahli muamalat islam kerana wujud keraguan terhadap dana yang dilaburkan walaupun pihak ASNB telah mempunyai panel syariah tersendiri namun ianya tetap menjadi pertikaian akibat dari keraguan pelaburan dana yang telah dilaburkan oleh pelabur.

Namun ada pandangan yang mengharuskan pelaburan ini seperti yang kenyataan yang dikeluarkan oleh jawatankuasa syariah perak telah membuat keputusan berdasarkan pendapat terbanyak dengan alas an-alasan syarak yang dikemukan. Kenyataan berikut adalah:-

“ Bermuamalah dengan skim ASN dan ASB adalah harus dan segala keuntungan berupda dividen atau bonus hukumnya adalah HALAL”.

Alasan yang diberikan ialah kerana:
1.      Penglibatan umat Islam dalam skim ASN dan ASB yang ditaja kerajaan bagi membiak dan mengembang dan meningkat ekonomi orang Islam di Negara ini yang bermuamalah atas jalan `Qiradh. Apabila didapati pelaburanya kepada yang halal lebih banyak daripada yang Haram hukumnya adalah HARUS seperti mana nas yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Al Fawaid Al-Janiah Fi Al-Ashbah Wa An-Nazair `Ala Mazhab As-Syafei.

2.      Kedudukan ekonomi anak bumi khasnya umat Islam di Negara ini dalam keadaan tenat dan sampai ke tahap darurat. Darurat yang dimaksudkan itu ialah dilihat dari aspek ekonomi umat secara berkelompok bukan dari sudut individu.


Ada juga fatwa yang mengharamkan, antaranya fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Negeri Selangor dengan memberi pandangan:-
“ Wang bonus dan dividen yang terima daripda hasil pelaburan ASB adalah tidak diwajibkan zakat kerana pelaburan bercanggah dengan hukum syara”

Fatwa lengkap Negeri Selangor berkaitan pelaburan ASN&ASB, namun fatwa ini adalah tidak diwartakan.
“Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke 2/2011 yang bersidang pada 12hb. April 2011M bersamaan 8 Jumadal Ula 1432H telah bersetuju memutuskan bahawa Pelaburan Amanah Saham Nasional (ASN), Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Seumpamanya adalah tidak halal kerana masih belum menepati hukum syarak dengan alasan seperti berikut:-
Skim Amanah Saham Nasional ( ASN ) dan Amanah Saham Bumiputera ( ASB ) secara jelas terlibat dalam aktiviti pelaburan yang bercampur-campur antara patuh syariah dan tidak patuh syariah sebahagian besarnya adalah daripada sektor kewangan konvensional. Ini berdasarkan hadis riwayat Jabir Al-Ja’fi daripada Ibnu Mas’ud:

               ما اجتمع الحلال والحرام إلاغلب الحرام الحلال
Maksudnya : “ Tidak bercampur antara yang halal dan yang haram, melainkan mengalahkan yang haram atas yang halal . ”

Skim Amanah Saham Nasional ( ASN ) dan Amanah Saham Bumiputera ( ASB ) diklasifikasikan sebagai dana unit amanah tidak patuh syariah oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti kerana terlibat dalam pelaburan tidak lulus syariah iaitu pelaburan dalam kaunter perbankan konvensional berteraskan faedah melalui Maybank dan pasaran wang.
Sumbangan kepada tidak patuh syariah adalah terbesar yang tidak bertepatan dengan kehendak syarak serta kadar yang berubah-ubah ini menyukarkan pelabur untuk membuat pembersihan terhadap hasil dividen.”[iv]

Ahli jawatankuasa Perundingan Hukum Syara` juga bersetuju dengan memberi pandangan bahawa, oleh kerana pelaburan ASB pada masa ini terdapat pelaburan ditempat-tempat yang bercanggah dengan hukum syara` maka ianya tidak diharuskan sehingga pihak ASB membersihkan dari tempat-tempat tersebut. Ahli Jawatankuasa tersebut juga bersetuju dengan tidak membenarkan wang hasil dari pelaburan ini(ASB) digunakan untuk urusan ke tanah suci dengan pandangan yang sama.[v]

Perbezaan pandangan ini adalah tidak bermaksud untuk mengatakan bahawa ASB ini adalah HARAM seratus peratus tetapi ianya merupakan perbezaan pandangan kerana setiap Halal dan Haram yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa dan Jawatankuasa Hukum Syara` mempunyai alasan dan jawapan tersendiri berdasarkan dalil-dalil dan hujah yang bernas.

Secara jelasnya, pelaksanaan Mudharabah di dalam pelaburan ASB dapat dilihat masih tidak jelas samada mengikut Qiradh atau Mudharabah kerana jika dilihat dari fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa negeri perak, sekiranya menggunakan konsep mudharabah sebagai yang didakwa oleh Majlis Fatwa Negeri Perak hendaklah diketahui bahawa pelaburan ini disyaratkan menentukan kadar nisbah pembahagian keuntungan seperti 80:20 dan sebagainya diawal pelaburan, namun yang menjadi persoalan ialah perkara ini tiada dinyatakan langsung didalam pelaburan ASB. Hendaklah kita sedari bahawa sekiranya sesuatu akad itu tidak sah dari sudut syara` maka pelaburan tersebut akan terbatal secara sendirinya tanpa mengira pelaburannya diletakkan di dalam industi Halal atau Haram.
Dari sudut jaminan modal atau capital juga menyebabkan aqad pelaburannya bermasalah dari sudut pematuhan syariah kerana telah termaktub bahawa modal pelaburan didalam ASB adalah dijamin oleh PNB. Ini bermakna syarat dalam aqad pelaburan ini telah bercanggah dengan syarat pelaburan Mudharabah dalam Islam yang mana tidak membenarkan pengusaha iaitu mudharib menjamin selamatnya modal para pelabur. Dan menurut mazhab syafei aqag pelaburannya dikira batal. Jaminan Modal ini juga adalah tidak sah menurut jumhur ulama empat mazhab(Syafei, Maliki, Hanafi&Hambali) kerana dalam konsep pelaburan Islam yang dikenali mudharabah dan musyarakah tiada sebarang jaminan dari pengusaha bahawa modalnya terjamin.[vi]

Berdasarkan dapatan ini, pelaksanaan konsep mudharabah di dalam pelaburan ASB adalah tidak menepati konsep pelaburan dengan menggunakan konsep mudharabah kerana terdapat perkara yang masih tidak jelas dan pelaburanya masih meragukan.
Sunday, May 26, 2013

SENGSARA RAKYAT KEGEMBIRAANMU

Di saat rakyat negeri dan negara ini menderita...
Engkau menerima berita gembira dan rakyat menerima berita duka....
Disaat rakyat mencari sumber rezeki dengan penuh sengsara...
Engkau senang-senang mengambil hak mereka...

Apakah engkau lupa sengsara dan derita rakyat jelata...
mereka melakukan apa sahaja dengan kelangsungan hidup di dunia...
Namun engkau hanya senang menerima dengan bermegah-megah di media...
Ahh...sungguh celaka dirimu sedemikian rupa...
tatkala rakyatmu daif dan hidup melata...

Engkau memakai pakaian dihiasi jenama dunia...
tapi rakyatmu hanya memakai pakaian yang tiada jenama..
hanya kelusuhan yang nyata dan tiada harganya..
Apakah ini keangkuhan mu sebagai pemimpin yang dikenali dunia...

Martabatmu kau letakkan setingginya..
rakyatmu kau letakkan sebawahnya....
tiap malam rakyatmu merintih derita..
namun engkau tiap malam dengan hilai tawa...
Ternyata engkau pemimpin yang durjana...

Rakyatmu perit dan lelah mencari harta..
saban bulan saban tahun mereka membayar cukai harta..
namun mereka tidak mengecapi sepenuhnya..
namun engkau mengaut kesemuanya dan memberi sedikit sisa kepada mereka..
Ahh...Sungguh dayus dan jelek tingkah laku mu untuk mereka...

Engkau bukanlah pemimpin yang sehebat mana..
kelak dirimu jua kembali ke sana...
di atas hamparan tanah berbalut kain putih tiada berwarna...
menjadi habuan ulat, cacing dan kala....
tatkala itu tiada hilai tawa dan suka ria...
hanya ada duka dan derita....

Rakyatmu berdoa setiap masa...
dalam keluhan nada sengsara...
kepada Tuhan yang Berkuasa....
agar dibinasakan kezaliman yang ada...
agar mereka dapat hidup dengan bahagia...
dengan hidup tanpa sengsara...
dengan harapan dirimu binasa....

Tiada keagungan dan sanjungan buatmu pemimpin durjana...
tiada kelayakan untukmu di atas dunia...
semoga Tuhan tunjukkan kuasa...
agar engkau di binasa dengan kuasaNYA...
kerana kuasa rakyatmu belum tentu terlaksana...
kerana peraturanya lebih Maha Berkuasa dengan kudratNYA...
Semoga Tuhan mendengar rintihan hambanya...
agar engkau ditenggelamkan dengan keogaan mu di dunia..
tersungkur jatuh tiada berkata sepatah bicara...

Nukilan,
Mohd Suhelmi Azham
22/5/2013
Rabu.

Thursday, January 10, 2013

Tidak ku mampu lari segala UjianMu.....

Ya Allah peritnya hendak ku lalui saat ini......
hanya ku mampu mengalirkan air mata di atas sejadah ini..
agar dapat ku rawat bisa-bisa yang terpahat di hati ini...
agar ia berlalu tenang ibarat air di kali..

ku bisikkan kalimah taubat padaMu..
atas keterlanjuran dari beribadah kepadaMu..
agar kau mengampuni segala dosa-dosaku..
yang bagai buih dan pepasir pantai di lautan biru..

Ya Allah.......Ya Rahman...Ya Rahim..........

Andainya tidak ku mampu menghadapi dugaanMu ini..
janganlah sekali kau pesongkan hatiku untuk menjauhkan diri dariMU...
aku masih merindui kasih&rahmatMu...
selautan hamparan ku tadah tangan bermohon padaMu...
agar Engkau sentiasa di dalam hatiku...
kerana aku tahu setiap ujianMu adalah KerinduanMu untuk mendengar rintihan ku padaMu....

Tuesday, January 8, 2013

BAHANG PILIHANRAYA UMUM KE-13: BIAR ILMUAN BERBICARA

Assalamualaikum w.r.t...

setelah sekian lama sy tidak mengupdatekan apa2 artikel dan post di dalam blog saya ini akibat kesuntukan&kesibukan saya di pejabat dan dalam masa yang sama menggalas tanggungjawab sebagai pelajar. Bukan mudah untuk membahagikan masa antara tugas, kerja&pelajaran. saya rasa tercuit dihati untuk memberi sedikit komentar terhadap isu politik yang semakin menjadi2 di Malaysia pada masa kini sehingga melampaui batas moral&nilai2 agama yang boleh mencetuskan fenomena y mungkin tidak dapat diduga. Di dalam membicarakan bab politik ini, seseorang haruslah mempunyai ketinggian ilmu untuk menyusuri perjalanan politik terutamanya ilmu agama&sejarah kerana amat mempunyai pengaruh besar di dalam sistem politik di dunia.Dalam erti kata yang lain, setiap urusan kita di dunia ini mestilah bersandarkan kepada agama&ilmu yang mantap.

ISU AMANAT HAJI HADI&ISU KALIMAH ALLAH

Isu ini adalah amat lama bagi saya, namun ianya telah dibangkitkan kembali dan dalam masa kebangkitan isu ini, ada masyarakat kita yang baru menjejakkan kaki di dalam dunia politik ini terus menafsirkan permasalahan ini dalam sudut yang amat negatif apabila penjelasan tidak diberikan sepenuhnya di media massa arus perdana. Sedangkan bagi mereka yang telah lama&menjadi pemerhati politik yang berlandaskan agama&ilmu mempunyai jawapan yang cukup positif&baik kerana jika di susuri amanat tersebut tidak ada istilah kafir mengkafir&perpecahan, tetapi isu ini diputarkan belitkan hanya kerana nafsu politik yang meliar&menjadi punca perbalahan masyarakat sekarang ini.

 http://drmaza.com/home/?p=2255 ( amanat haji hadi )

Manakala isu penggunaan Kalimah Allah juga menjadi isu&topik yang cukup menarik, satu pihak menghentam pihak yang membenarkan penggunaan Kalimah Allah ini di dalam Bible dengan alasan pihak tersebut tidak menjaga kesucian Islam tersebut dan pihak yang menghentam itu cuba menjadi HERO dalam isu ini sehingga mengheret Raja2 dan sultan ke kancah ini sedangkan dasar mereka sendiri pun tidak menepati kehendak syarak itu sendiri. Saya melihat isu ini sengaja dipermainkan kerana ingin meraih undi bukan Muslim dan Muslim pula menghentam muslim dipihak satu lagi. Suasana ini tidak seperti pada zaman Kejatuhan Uthmaniah di turki yang akhirnya diperintah oleh Mustafa Kamal Atartuk. Begitu kotor taktik sebegini, sedangkan dalam keadaan sebegini kita harus menyampaikan dakwah kpd mereka y bukan muslim untuk mendekati muslim, tetapi apabila isu ini dijadikan bahan politik. Maka ianya telah mencalit satu calitan kotoran di kain yang putih berseri yang akhirnya menampakkan kecacatan pada kain y cantik itu. Apa yang saya nampak, pihak yang menghemtam ini tidak ubah seperti masyarakat jahiliah dahulu.

Tahukah kita bahawa kita sekarang berada di dalam dunia yang lebih jahil dari zaman jahiliah. Bukan mudah mencerahkan ISLAM pada masa kini jika tidak mempunyai methode penyampaian yang fleksibel&moden tanpa membelakangi syarak. Allah tidak kisah sesiapa saja yang ingin menyebut namaNYA. Cuma pencerahan yang disampaikan oleh pihak yang membenarkan disiarkan sepenuhnya. Isu2 ini biarlah ilmuan yang berbicara bukan ahli politik yang tidak tahu apa2 hanya makan gaji berbicara kerana akan memincangkan kekuatan&kesyumulan Islam itu sendiri.

 (Sekadar pandangan peribadi penulis)