Tuesday, March 2, 2010

JURNAL HUKUM 1 Harta Sepencarian, Isu-Isu dan Amalan* Oleh: Dato'Aria Diraja Dato'Haji Daud bin Muhammad ( file JAKIM )

Mukadimah
Harta Sepencarian ini merupakan suatu masalah yang sangat susah dan rumit
untuk diselesaikan oleh mana-mana pihak terutamanya Mahkamah Syariah apabila
kedua-dua pihak suami isteri telah bercerai atau salah satu pihak meninggal dunia
dan tidak mendapat persetujuan di atas harta tersebut secara sulh dan redha
meredhai di antara kedua-dua pihak termasuk waris-waris. Bagi suami isteri yang
tidak makan gaji biasanya sama-sama bekerja seperti menjadi petani, berkebun,
menoreh getah, berniaga dan sebagainya dan ada juga yang bekerja hanya suami
seorang sahaja, sama ada makan gaji atau lain-lain pekerjaan, manakala isteri
tinggal di rumah menjaga anak-anak dan membuat kerja rumah seperti memasak,
membasuh pakaian suami, anak-anak dan lain-lain kerja rumah dan mengikut
kebiasaannya selepas berkahwin beberapa tahun suami isteri memperolehi harta
seperti tanah, motokar dan sebagainya dengan membeli secara tunai atau pinjaman
dari Kerajaan atau Bank dan seumpamanya dan harta-harta tersebut dibuat atas
nama salah seorang sahaja dari suami isteri itu dan jarang sekali mereka membuat
nama bersama (dua nama).
Kuasa Memiliki Harta
Di dalam perundangan Islam, seseorang perempuan Islam yang berkahwin dengan
seorang lelaki, dia masih diakui mempunyai kuasa memiliki ke atas apa jua harta
dan masih terus boleh memiliki harta yang diperolehinya sebelum dia berkahwin dan
boleh juga berbuat demikian setelah dia ber-
Kertas kerja ini dibentangkan di Seminar Isu-Isu Mahkamah Syariah 2 pada 9 Februari 2002 di Mahkamah Mut, Kuliyyah
Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
JURNAL HUKUM
2
kahwin sama ada dari harta pesaka, (1) pemberian hidup(hibah) usahanya sendiri
(2) dan sebagainya dan seterusnya dia mempunyai tanggungjawab harta di mana
dia boleh menuntut dan dituntut di Mahkamah.
Peruntukan Undang-Undang
Mengikut peruntukan dalam Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri
Kelantan (3), Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan
menjalankan perbicaraan berhubung dengan pembahagian atau tuntutan kepada
harta sepencarian. Seterusnya Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan (4) di
bawah seksyen 46 menjelaskan -
46 (1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq
atau membuat sesuatu perintah perceraian, memerintah supaya harta sepencarian
yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha
bersama-sama mereka dibahagi di antara mereka atau supaya mana-mana harta itu
dijual dan hasil jualan itu dibahagi di antara pihak-pihak itu.
46(2)Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen kecil (I) dari pada
seksyen ini, Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang -
(a) Setakat mana sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap
satu pihak dalam bentuk wang, harta atau kerja bagi mernperolehi
harta-harta itu;
(b) Apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah
dilakukan bagi usaha bersama mereka; DAN
(c) Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa jika ada, dari
perkahwinan itu, dan tertakluk pada pertimbangan-pertimbangan itu,
Mahkamah hendaklah, dengan seberapa boleh, membuat
pembahagian yang saksama mengikut usaha atau modal masingmasing.
JURNAL HUKUM
3
Enakmen-Enakmen tersebut telah berkuat kuasa sejak dari 1984 dan sebelum
daripada itu, undang-undang tahun 1919 (5), undang-undang tahun 1953 (6) dan
undang-undang 1966 (7) Mahkamah Syariah juga diberi bidang kuasa untuk
menjalankan perbicaraan berhubung dengan harta sepencarian.
Peruntukan-peruntukan seumpama itu juga terdapat di negeri-negeri di
Malaysia.
Peruntukan Di Dalam Kitab-Kitab Fiqh. Di dalam kitab-kitab fiqh tidak ada
peruntukan khusus membicarakan tentang harta sepencarian (8). Sungguhpun
demikian, cuba kita lihat kepada beberapa kitab fiqh yang menjadi rujukan kepada
Hakim-Hakim Mahkamah Syariah di negeri-negeri dalam Malaysia apabila
berhadapan dengan kes harta sepencarian di antaranya -
Kitab Bughyah at-Mustarsyidin muka surat 159 ada menyebut :
اختلط ما ل الزوجين ولم يعلم لأ يهما اآثر ولا قرينة تميز أحدهما وحصلت بينهما فرقة أوموت لم يصح لأحدهم ا
ولاوارثه تصرف في شىء منه قبل ااتمييز أو الصلح إلا مع صا حبه اذلامرجح آما قالو افيما لواختلط حمامهما وحينئذ
فان امكن معرفتهما والاوقف الا مر حتى يصطلح الزوجان أوورثتهمابلفظ صلح أو تو اهب بتساو أو تفاوت إن
آانواآاملين ويجب أن لا ينقص عن النصف في الحخور نعم ان جرت العادة بأن أحدهما يكسب اآثرمن الآخرآان الصلح
والتواهب على نحو ذلك فان لم يتفقواعلى شىَ من ذلك فمن بيده شى من المال فالقول قوله بيمينه إنه ملكه فا ن آان
بيدهما فلكل تحليف الا خر ثم يقسم نصفين.
Maksudnya:
"Telah bercampur harta suami dan tidak diketahui harta sesiapa yang lebih banyak,
tidak ada tanda-tanda yang dapat membezakan harta salah seorangnya, kemudian
berlaku perceraian di antara keduanya atau meninggal dunia, maka tidak sah salah
seorang dan mereka (suami isteri atau warisnya) memerintah (mengguna) sesuatu
daripada harta itu sebelum dapat dibezakan atau sebelum dibuat perdamaian (al-
Sulh) kecuali bersama-sama dengan pemiliknya sebab tidak ada murajjih (tidak ada
tanda yang membezakan). Seperti mereka berkata, "jika bercampur burung merpati
keduanya (suami isteri) di ketika itu jika boleh diketahui atau dibezakan keduanya,
tetapi jika tidak diketahui dan tidak dapat dibezakan, perkara ini hendaklah
ditangguh sehingga suami atau waris kedua-duanya berdamai atau pun menyerah
JURNAL HUKUM
4
(hibah) dengan sama banyak atau berlebih kurang jika mereka (suami isteri) dan
waris orang-orang yang sempurna (bukan mahjur a'laihi) dan wajib supaya jangan
berkurang (orang yang tidak dibenarkan mentadbir harta). Tetapi jika berlaku
kebiasaan yang tetap bahawa salah seorang dari keduanya (suami isteri) mendapat
pendapatan yang lebih banyak dari yang seorang lagi maka perdamaian (sulh) dan
penyerahan (hibah) adalah berdasarkan demikian (lebih kurang). Jika mereka tidak
menyetujui satu pun daripada yang demikian, maka pihak yang memiliki sesuatu dari
harta (memegang harta) akan diterima cakapnya dengan sumpahnya; bahawa harta
itu miliknya. Tetapi jika harta itu dimiliki oleh kedua-duanya (masing-masing
memegang harta), maka masing-masing boleh meminta pihak yang lain bersumpah,
kemudian harta itu di bahagi dua".
Apabila kita perhati kepada nas dalam kitab ini perkataan ( (اطلتخ مال الزوجين
maknanya bercampur harta kedua suami isteri dan tidak diketahui harta siapa yang
lebih banyak dan tidak ada qarinah yang membezakan antara keduanya. Adakah
pengertian ini sama dengan tajuk yang dibicarakan berhubung dengan harta
sepencarian yang diperolehi oleh suami isteri hasil daripada masing-masing
berusaha atau bekerja, dan harta tersebut bercampur.
Ada yang berpendapat harta yang bercampur itu sebagai harta ( المشاع ), dan
tidak sama dengan harta sepencarian. Dan ada pula yang berpendapat
bahawa apabila perolehan daripada suami isteri itu bercampur dan tidak diketahui
harta siapa yang lebih banyak dan tidak ada qarinah, maka bolehlah diqias dan
disamakan dengan harta yang bercampur ( المشاع ) itu untuk menyelesaikan mengikut
nas dalam kitab tersebut di atas.
2. Kitab I'anah al-Talibin, juzuk 3, muka surat 104 dan 105 di bawah tajuk ( تتمة ) ada
menyebut :
الشرآة نوعان أحدهمافيمامللك اثنان مشتر آابرث أوشراء والثانى اربعة أقسام. منهاقسم صحيح وهوأن يشترك اثنان في
ما ل لهما ليتجرا فيه وسائر الاقسام باطلة أي باقيها وهو ثلاث – شرآة الابدان وشرآة المفاوظة وشرآة الوجوه. آان
يشترك اثنان ليكون آسبهما ببدنهما خاصة سواءاتفقا حرفة آخياطين أواختلف قيها آخياط ورفاء وهذه تسمى شرآة
الابدان وهي باطلة لعدم الما ل فمن انفرد بشىء فهوله ومااشتر آا فيه يوزعليهما بنسبة أجرة المثل بحسب الكسب
وجوزها ابو حنيفه رضى الله عنه مطلقا ومالك واحمد رضى الله عنهما مع اتحاد الحرفة.
JURNAL HUKUM
5
Maksudnya:
"Bahawa syarikat itu ada dua jenis -
Pertama - yang dimiliki oleh dua orang yang berkongsi dengan harta pesaka acau
dengan cara membeli.
Kedua - Terdapat empat bahagian -
Satu bahagiannya yang sah yang dinamakan Syarikat al-A’inan di mana dua orang
berkongsi dengan masing-masing mengeluarkan modal untuk berniaga dan yang
lain-lainnya itu batal dan ianya ada tiga jenis -
1. Syarikat al-Abdan
2. Syarikat al-Mufawadah
3. Syarikat Wujuh
Syarikat al-Abdan itu ialah dengan cara dua orang berkongsi melakukan sesuatu
pekerjaan dengan masing-masing berusaha dengan tenaga empat kerat tanpa harta
atau modal sama ada perusahaan itu sama jenisnya seperti keduanya berjahit atau
berlainan seperti seorang tukang jahit dan seorang lagi tukang sulam. Syarikat ini
adalah batal tidak sah kerana tidak ada harta. Jadi siapa yang berusaha sendirian,
maka keuntungan adalah kembali kepadanya di antara keduanya atas kadar upah
yang munasabah ( أجرة المثل ) mengikut kerja.
Ia diharuskan secara mutlak oleh Imam Abu Hanifah, manakala Imam Malik
dan Ahmad mensyaratkan persamaan kerja. Sebab itulah bagi mereka yang tidak
menerima Syarikat al-Abdan, semua harta yang diperolehi dari pekerjaan suami
isteri yang tidak boleh dibezakan dibahagikan di antara keduanya menurut upah
yang munasabah ( أجرة المثل ) dan jika salah seorang atau kedua-duanya meninggal
dunia, waris-waris si mati dari kedua-duanya mengambil bahagian yang diperolehi
oleh mereka untuk mereka membahagikannya menurut faraid.
JURNAL HUKUM
6
3. Kitab Alfatawa al-Fataniah karangan al-Sheikh Ahmad bin Mohd. Zain bin
Mustafa at-Fatani, cetakan Fatani Press Tahun 1377 Hijrah, muka surat 106,
dalam menjawab soalan 57 menjelaskan -
"Soal : Masalah setengah daripada beberapa adat negeri-negeri yang di
bawah angin bahawasanya apabila mati seseorang daripada dua laki isteri
dibahagikan harta peninggalannya dua bahagi, maka ditolakkan kepada salah
seorang yang hidup itu satu bahagi dan yang tinggal lagi itu dibahagikan
antara segala waris yang setengah daripada mereka itu salah seorang yang
tersebut dan sebab demikian itu bahawasanya berusaha pada ghalibnya oleh
dua laki bini itu bersama-sama, maka adakah betul perbuatan itu atau tiada
fatwa-fatwa yang mengharuskannya ( ( أفتونا مأجورين
Jawab : Jika adalah harta peninggalan itu bersekutu padanya oleh dua isteri
itu bersamaan kadarnya dengan yakin, maka dibahagikan sebagai bahagi
yang tersebut itu adalah membahagi itu sebenar. Adapun jika tiada
diketahuikan bersekutunya dan jikalau dengan sama-sama bekerja yang
mendapatkan harta itu sekalipun tiada pekerjaan, khidmat seperti bertanak
dan membasuh dan menjahit kain suaminya tetapi tiada diketahuikan
bersamaan bersekutu itu seperti tiada diyakinkan bahawasanya bekerja itu
sama banyak kadarnya atau tiada, maka dibahagikan dua dengan ketiadaan
redha beredha segala pesakanya pada kadar yang lebih kurang nescaya
tidak sah membahagi sebagai bahagi yang tersebut dan tiada harus menolak
itu. Maka jika redha beredha daripada mereka itu nescaya sah tetapi
disyaratkan pada sah redha beredha itu bahawa tiada ada di dalam mereka
itu orang yang tiada diiktibarkan redhanya seperti kanak-kanak dan si gila dan
orang yang dihalangkan atasnya, maka jika ada di dalam pesaka itu mereka
itu nescaya tiada sah"
4. Satu perkara yang menarik ialah perjanjian kerana perkahwinan telah dibuat
mengikut undang-undang tahun 1938 (9) pada 21 November 1942 di antara
Kamud bin Che Mohamad dari India dengan Bidah bt. Saamuh dari Pengkalan
Kubur Tumpat di hadapan Qadhi Besar Kelantan Haji Nik Mohd. Adib,
berhubung dengan beberapa perkara (10 perkara) termasuk bersabit dengan
JURNAL HUKUM
7
harta sepencarian. Apakah perjanjian seumpama ini perlu dibuat sekarang?
Dan jika ianya perlu dan masih sesuai sekarang ianya boleh dimasukkan di
bawah mana-mana Peruntukan Enakmen Keluarga Islam bagi mengelakkan dari
timbulnya berbagai-bagai kerumitan dan kesusahan kepada suami isteri
terutamanya apabila berlaku kematian atau perceraian.
AI-A’adah Muhakkamah
Islam mengiktiraf bahawa adat, baik secara khusus atau umum adalah menjadi
salah satu sumber Hukum Syarak (10) dan sesuatu adat itu boleh diterima apabila
sudah menjadi kelaziman atau kebiasaannya sedemikian (11). Apabila harta
sepencarian tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh secara khusus membicarakannya,
tidakkah boleh kita terima ianya sebagai suatu adat bagi orang-orang Melayu
apabila berkahwin dan sama-sama berusaha baik di dalam rumah atau di luar rumah
dan harta-harta yang diperolehi dari usaha sama itu menjadi harta bersama. Jika ini
boleh diterima, apakah adat seperti ini boleh diterima oleh Islam? Jawapan kepada
persoalan ini tidaklah mudah, persoalan ini perlu dikaji dan diputuskan oleh sama
ada Majlis Fatwa Kebangsaan atau Muzakarah Mufti-Mufti.
Syarikat al-Abdan
Boleh dikatakan semua negeri dalam Malaysia telah memperuntukkan dalam
Enakmen masing-masing berhubung dengan pembahagian harta sepencarian
apabila berlaku perceraian dan tuntutan-tuntutan bersabit dengannya, dan setiap
Enakmen sebelum dapat dilaksanakan mesti mendapat ampuni perkenan Kebawah
Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan bagi negeri-negeri beraja atau perkenan Duli Yang
Maha Mulia Yang DiPertuan Agong atau Yang DiPertua Negeri bagi negeri-negeri
yang tidak beraja. Muamalat suami isteri bagi menghasilkan harta sepencarian itu,
termasuk di bawah muamalat Syarikat al-Abdan yang diterima dan sah dalam
mazhab Abu Hanifah tanpa mengira jenis pekerjaan sama ada sama atau berlainan.
Tidakkah ini menunjukkan bahawa negeri-negeri yang sudah ada peruntukan
undang-undang seperti itu, pada lahirnya atau secara tidak langsungnya telah
menerima dan mengamalkan menurut pendapat imam Hanafi dalam membuat
keputusan di Mahkamah-Mahkamah Syariah bersabit dengan harta sepencarian.
JURNAL HUKUM
8
Sungguhpun demikian dalam pelaksanaan undang-undang terutama yang
bersangkutan dengan Hukum Syarak dan pelaksanaannya di Mahkamah Syariah,
saya berpendapat perlu mendapat ampuni pekenan dan keizinan Kebawah Duli
Yang Maha Mulia Al-Sultan secara khusus mengikut seksyen 37(2) daripada
Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 yang
menyatakan -
“jika Majlis atau Jemaah Ulamak berpendapat bahawa qaul yang muktamad
dari Mazhab Syafie boleh membawa kepada yang berlawanan dengan
kepentingan awam, Majlis atau Jemaah Ulamak bolehlah dengan keizinan
Kebawah Duli Yang Maha Mulia AI-Sultan mengikut qaul dan mana-mana
Mazhab Islam yang muktabar dalam perkara-perkara yang bersangkutan
dengan akidah, maka qaul ahfi Sunnah Wal Jamaah hendaklah diikut”.
Peruntukkan undang-undang seperti ini memang terdapat hampir di setiap
negeri-negeri di Malaysia. Dan jika ini diuruskan mengikut kehendak undangundang
tersebut, sudah tentu penyelesaian harta sepencarian sepertimana yang kita
hadapi sekarang lebih senang dan mudah diselesaikan.
Tuntutan Selepas Kematian
Satu persoalan yang timbul, apakah harta sepencarian ini boleh dituntut oteh manamana
pihak seperti waris dan sebagainya selepas kematian sesuatu pihak? Kalau
kita melihat kepada nas kitab Bughyah al-Mustarsyidin yang tersebut di atas ada
menyatakan:-
"وحصلت بينهما فرقة أوموت"
Dan ini menunjukkan bahawa waris ada hak ke atas harta itu dan jika haknya
tidak diberi atau tidak mendapat apa-apa persetujuan, ianya boleh menuntut
sekalipun selepas kematian salah satu pihak. Tuntutan seperti ini boleh dibuat ke
atas pihak yang masih hidup atau ke atas warisnya. Kerana hak seseorang itu tidak
gugur kecuali ianya memaafkan atau menolak haknya dan jika-hak itu masih wujud
akan berpindah kepada warisnya jika dia meninggal (12).
JURNAL HUKUM
9
Asas-Asas Pertimbangan
Mengikut pendapat Sayed Sabiq data kitab Fiqh al-Sunnah, jilid 2, muka surat 174,
Cetakan Tahun 1981 Darul Fikr, Beirut, Lubnan yang menerangkan di bawah tajuk -
خدمة المرأة زوجها" " dengan berdasarkan ayat al-Quran surah al-Baqarah, ayat 228 Allah
s.wt. berfirman yang bermaksud:
"Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang
ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya yakin
sebagaimana seseorang isteri menanggung tanggungjawab terhadap suami
yang wajib dilaksanakan dengan cara yang baik, maka suami juga
menanggung kewajipan terhadap isteri yang wajib dilaksanakan dengan cara
yang baik. Dalam pada itu suami itu mempunyai satu darjat kelebihan atas
isterinya kerana suami yang berkuasa mengawalnya dan memberi nafkah dan
ayat tersebut memberi hak kepada perempuan sama dengan lelaki dan
seterusnya Sayed Sabiq menjelaskan -
والاساس الذى وضعه الاسلام للتعا مل بين الزو جين وتنظيم الحياة بينهما هو أساس فطرى وطبيعى
فالر جل أقدر على العمل والكدح والكسب خارج المنزل والمر أة أقدر على تدبير المنزل وتربية الاولاد وتيسير أسباب
الراحة البيتية وتكلف المرأة ماهومن طبيعتها وبهذا ينتظم البيت من نا حية الداخل والخارج دون أن يجداى واحد من
الزوجين سببا من اسباب انقسام البيت على نفسه.
Maksudnya-.
“ Dasar yang ditetapkan oleh Islam dalam mengatur dan menguruskan
kehidupan suami isteri adalah merupakan suatu dasar yang sesuai dengan
fitrah dan tabiat semulajadi manusia itu sendiri maka yang lelaki lebih
menumpukan kepada pekerjaan dan perusahaan di luar rumah, manakala
perempuan lebih layak menjalankan pekerjaan di dalam rumah seperti
mengurus rumahtangga, mendidik anak-anak,, menyediakan segala
kemudahan bagi menjadikan suasana dalam rumah tenang dan tenteram.
Maka sebab itu ditugas kepada lelaki kerja yang sesuai baginya, begitu juga
ditugaskan kepada perempuan dan dengan itu barulah rumahtangga berjalan
dengan baik di dalam dan di luar rumah tanpa menjejaskan mana-mana pihak”.
JURNAL HUKUM
10
Selanjutnya Sayed Sabiq membawa contoh hukuman Rasulullah s.a.w. di
antara Saiyidina Ali (r.a.) wakarramallahu wajhah dengan isterinya Fatimah (r.a.) di
mana Rasulullah memutuskan ke atas Fatimah bertugas atau menjalankan
pekerjaan di rumah, manakala Ali berusaha dan bekerja di luar rumah.
Pekerjaan masing-masing dari suami isteri yang diakui oleh Rasulullah s.a.w.
sebagai tanggungjawab masing-masing itu ada hubungan dengan apa yang
diperolehi atau hasil yang didapati dari pekerjaan itu dan oleh kerana masing-masing
ada peranan dan usaha mengikut tugas masing-masing, maka sudah patut dan
wajar harta yang diperolehi dari sama-sama bekerja itu dijadikan harta bersama
(sepencarian) di antara suami isteri selagi tidak ada apa-apa bukti atau pengakuan
bahawa harta-harta yang diperolehi itu adalah hak masing-masing sama ada dari
pemberian orang lain atau pesaka dan sebagainya.
Jika harta yang diperolehi dalam masa perkahwinan itu dibuat atas nama
suami atau isteri, at-Imam Ibnu Qayyim al-juziah ada menyatakan dalam kitab al-
Turuq al-Hukmiyyah Fi al-Siasah- al-Syariyyah, Cetakan Matba’ah Al-Madani, Mesir,
Tahun 1961, muka surat 24 iaitu -
ومن ذلك أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعى الزوجين والصانعين لمتاع البيت والدآان : أن القول قول من يدل
الحا ل على صدقة والصحين فى هذه المسألة أنه لا عبرة باليد الحسية بل وجودها آعدمها ولو اعتبرناها لاعتبرن ا
يدالخاطف لعما مة واخرخلفه حاسر الرأس ونحن نقطع بأن هذه يد ظالمة عادية فلا اعتبارلها.
Maksud ringkasnya:
“Tidak boleh dianggap semata-mata kerana memegang dengan tangan atau
menguasai di atas sesuatu nama dengan mendapat nama di dalam geran
tanah dan sebagainya menjadi haknya seorang sahaja jika harta itu diperolehi
semasa dalam perkahwinan masih berterusan, malah adanya seperti tidak ada.
Dalam hubungan ini bolehlah diqiaskan perkakas rumah dengan harta-harta
lain seperti rumah, tanah dan sebagainya yang diperohi semasa kedua-duanya
masih bersuami isteri selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahawa
JURNAL HUKUM
11
harta-harta itu sudah dibahagi atau ada hak masing-masing secara
berasingan”.
Hukuman boleh diputuskan berdasarkan kepada qarinah, ini adalah mengikut
pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu,
juzuk 8, muka surat 6127, Cetakan Darul Fikr Demashq, Syria Tahun 1997 di bawah
tajuk – االقضاءبالقراْْئن
القضاء بالقرائن اصل من اصول اللش ع وذللك سواء في حا ل وجود
البينة أوالاقرار ام في حا ل فقد أي دليل من دلائل الاثباث
Maksudnya:
“Penghakiman dengan qarinah merupakan sumber Hukum Syarie sama ada
ketika ada keterangan atau pengakuan atau dalam keadaan tidak ada apa-apa
bukti lain”.
Dalam perkara qarinah ini biasanya dapat dikesan dari kenyataan Plaintif,
jawapan Defendan atau keterangan saksi-saksi dan sebagainya di dalam
sesuatu perbicaraan suami isteri yang menunjukkan adanya qarinah yang
boleh diterima bahawa perolehan atau pemilikan sesuatu harta itu adalah
sebagai harta sepencarian.
Kesimpulan
Berdasarkan kepada penjelasan dan huraian ringkas di atas, bolehlah dirumuskan
sebagaimana berikut :
i) Masalah harta sepencarian di antara suami isteri adalah merupakan sesuatu
perkara yang sangat penting dan perlu diselesaikan dengan cara yang adil dan
saksama terutama sekali apabila berlaku perceraian.
ii) Khidmat dan kerja seseorang isteri di dalam rumah patut diberi pertimbangan
sewajarnya dan diberi nilaian yang patut jika khidmat tersebut tidak ada tandaJURNAL
HUKUM
12
tanda yang ianya diberi secara sukarela, sekurang-kurangnya sebagai upah
(Ujrah at-Misl).
iii) Kedua-dua pihak suami isteri yang masing-masing ada peranan dan usaha
bagi memperolehi harta, hendaklah diberi hak masing-masing. Dan dalam
menentukan kadar dan bahagiannya terserahlah kepada pertimbangan Hakim
apabila berlaku pertengkaran dan perselisihan.
iv) Adat juga perlu diambil kira sebagai kaedah Syariah dalam menentukan hak
masing-masing.
v) Satu perianjian berhubung dengan harta sepencarian perlu dikaji sama ada
ianya sesuai dibuat atau sebaliknya pada masa ini.
JURNAL HUKUM
13
Rujukan
1. Surah al-Nisa', ayat 1 1
2. Surah al-Nahl, ayat 97
3. Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Kelantan
1982 [No. 3/1982], S.9(2)(iv)
4. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 1983 [No. 1/1983],
S-46
5. Notis nombor 33 tahun 1919 (pembahagian harta benda laki bini) Kelantan
6. Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dan
Mahkamah Qadhi Kelantan Tahun 1953
7. Undang-Undang Mahkamah Syariah dan Hal Ehwal Perkahwinan Islam Negeri
Kelantan 1966 [No. 1/1966]
8. Jurnal Hukum Bilangan 1405, September 1984 - Keluaran JAKIM
9. Undang-Undang Nikah Cerai Negeri Kelantan 1938 [No. 22/1938]
10. Perkara 36, Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, Cetakan Kelima Tahun 1968,
Matbaah Sya’ariku Beirut.
11. Perkara 41, Maiallah al-Ahkam at-Adliyyah, Cetakan Kelima Tahun 1968,
Matbaah SWariku Beirut
12. Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Doktor Wahbah at-Zuhaihi, juzuk 4, muka surat
2845, Cetakan Dar al-Fikr Damsyik, Syria Tahun 1997.

No comments: